NORMATIVA

Normativa comunitària

• Reglamento (UE) Nº 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo.
• Reglamento (UE) Nº 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n o 1698/2005 del Consejo.
• Reglamento (UE) Nº 508/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca,y por el que se derogan los Reglamentos (CE) nº 2328/2003, (CE) nº 861/2006, (CE) nº 1198/2006 y (CE) nº 791/2007 del Cosejo, y el Reglamento (UE) nº 1255/2011 de Parlamento y del Consejo.
• Reglamento delegado (UE) Nº 807/2014, de la Comisión, de11 de marzo de 2014, que completa el Reglamento (UE) No 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondos Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), e introduce disposiciones transitorias. Modificado por el Reglamento delegado de la Comisión (UE) nº 2015/1367, de 4 de junio.
• Reglamento delegado (UE) Nº 808/2014, de la Comisión, de17 de julio de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) no 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). Modificado por el Reglamento de ejecución (UE) nº 2016/669, de la Comisión, de 28 de abril.

Normativa nacional

• Marco Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, aprobado por Decisión de la Comisión, 13 de febrero de 2015.
• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones.
• Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
• Circular de coordinación del FEGA 22/2015. Plan nacional de las medidas de desarrollo rural no establecidas en el sistema integrado para el período 2014-2020.
• Circular de coordinación del FEGA 4/2016. Plan nacional de controles de las ayudas para el Desarrollo Rural Participativo (LEADER)

Normativa autonòmica

• Programa de Desarrollo Rural de les Illes Balears 2014-2012, Decisión de la Comisión de 17 de noviembre de 2015.
• Ordre del Conseller d'Agricultura, Medi Ambiente i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per la concesió de subvencions en el marc del Programa de Desarrollo Rural de las Illes Balears 2014-2020.

PERFIL DEL CONTRACTANT

D'acord amb l'establert per l'article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, es crea el present Perfil del Contractant amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a l'activitat contractual desenvolupada pel GALDREF.

El GALDREF disposa d'Instruccions que tenen per objecte regular el procediment de contractació amb l'objecte de garantir que la mateixa s'ajusta als principis de lliure concurrència, confidencialitat, publicitat i transparència dels procediments, i no discriminació i igualtat de tracte entre els candidats, en la realització d'obres, l'adquisició de béns i la contractació de serveis, quan aquests contractes no estiguin subjectes a una regulació harmonitzada de conformitat amb l'establert en la Llei de Contractes del Sector Públic.

DADES DE L'ENTITAT CONTRACTANT:
GALDREF:
GRUP D’ACCIÓ LOCAL PER Al DESENVOLUPAMENT RURAL D’EIVISSA I FORMENTERA
C/ Av. d’Espanya núm. 49 – 3r
07.800 - Eivissa
Tel.: 971 195 490
Fax: 971 195 912
Mail: info@leadereivissaiformentera.com
Web: http://www.leadereivissaiformentera.com


PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ:
En el present Perfil del Contractant s'inclouran totes les dades referents a l'activitat contractual del GALDREF, especialment els anuncis d'informació prèvia contemplats en l'article 125 de la Llei 30/2007, fent constar en tot caso l'adjudicació de tots els contractes.

Procediments de contractació:

Servei d'assistència tècnica amb “Consultora Proega" per a l'assessorament, avaluació i engegada d'una quesería d'ús comunal a Puig d’a Valls (Eivissa). Estat: adjudicat.

INSTRUCCIONS SOBRE PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ DEL GALDREF

El Grup d’Acció Local per al Desenvolupament Rural d’Eivissa i Formentera (GALDREF) és una associació sense ànim de lucre responsable de la gestió i aplicació de fons públics. Per a l'adequada gestió d'aquests l'associació haurà de complir amb les Directives europees en matèria de contractació pública i amb la Llei de Contractes del Sector Públic en tots els expedients que siguin objecte d'ajuda.

El Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, integra dins del seu àmbit d'aplicació a les entitats que, com el Grup de Desenvolupament Rural, satisfan necessitats d'interès general sense caràcter industrial o mercantil estant la seva activitat finançada majoritàriament per poders adjudicadores (art. 3.3).

En aquest sentit, i per donar degut compliment a l'article 191.b del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, GALDREF ha elaborat un Manual d'Instruccions de Contractació el qual té per objecte regular el procediment de contractació del Grup garantint els principis de lliure concurrència, confidencialitat, publicitat i transparència dels procediments i no discriminació i igualtat de tracte entre els candidats, en la realització d'obres, l'adquisició de béns i la contractació de serveis, quan aquests contractes no estiguin subjectes a una regulació harmonitzada de conformitat amb o establert en la Llei de Contractes del Sector Públic.


Veure archivo adjunt, format "pdf".


Veure PDF
© 2017 Leader Eivissa i Formentera · Tots els drets reservats ·  Disseny web Ibisof