AJUDES I SUBVENCIONS

¿Què es el Programa Leader?

El Programa Leader són ajudes que es gestionen i decideixen una associació integrada per entitats públiques i privades de les illes Pitiüses. Això fa que estiguin adaptades a les característiques i a la problemàtica del nostre territori.

¿Qui concedeix les ajudes Leader?

Les ajudes Leader les concedeix el Comitè Executiu del Grup Leader d'Eivissa i Formentera, que està integrat per les següents entitats:

 • Consell Insular d'Eivissa
 • Consell Insular de Formentera
 • PIMEEF
 • Agroeivissa S. Coop
 • Coop. Agrícola Sant Antoni
 • Soc. Coop. De Santa Eulària des Riu
 • Ass. De dones Pageses i del Món Rural d'Eivissa i Formentera
 • Consell de la Joventut d'Eivissa
 • Mancomunitat de l'Escorxador municipal d'Eivissa
 • Fomento de Turismo de l’illa d'Eivissa

El Comitè Executiu adopta les decisions sobre les ajudes als projectes basant-se en propostes realitzades per un equip tècnic.
Aquest equip estudia l'adequació de cada projectea:

 • L'estrategia de desenvolupament del Leader d'Eivissa i Formentera
 • La legalitat vigente
 • La viabilitat técnica, económica, financiera i/o social

¿Quins projectes poden subvencionar-se?

Perqué un projecte pugui rebre subvenció del Leader ha de contribuir a l'objectiu de l'estratègia del Programa Leader d'Eivissa i Formentera.
Aquest objectitu és reforçar els punts dèbils del territorio pitiús en els següents ámbits:

 • Agricultura
 • Medi ambient
 • Serveis a la població
 • Noves tecnologies
 • Patrimoni agrícola

¿Qui pot rebre ajudes del Programa Leader?

Podran ser beneficiaris de les ajudes persones físiques, empresaris individuals, societats mercantils, societats agràries de transformació, societats laborals i qualsevol altra entitat associativa o sociètaria, amb personalitat jurídica recollida en la legislació vigent; comunitats de béns o altres entitats de tipus comunal, ONG i ENL, associacions o fundacions de caràcter local, provincial o com a màxim regional i entitats publiques de caràcter local amb àmbit territorial inferior al provincial.

¿Quina ajuda pot obtener-se del Programa Leader?

Per a projectes productius l'ajuda maxima pot arribar al 50%, mentre que per a projectes no productius el maxim pot ser del 90%, excepte en projectes de formació, en que pot arribar al 100%.

Per a més detalls:

1. Veure l'apartat web de Normativa i Qui som.
2. Veure Convocatòria d'ajudes per a beneficiaris finals de la mesura 4.1.3 del programa comarcal de les Illes Pitiüses LEADER 2007-2013, any 2011: BOIB Nº66, 03-05-2011, nº 9173: http://boib.caib.es/pdf/2011066/mp225.pdf

Documentació:

Sol.licitud de subvenció
Autorització per a S.S y A.T
Declaració de ajudes minimis
Declaració jurada de microempresa

© 2017 Leader Eivissa i Formentera · Tots els drets reservats ·  Disseny web Ibisof